top of page

Polityka Prywatności Studio 212 sp. z o.o.

1. Wprowadzenie
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Studio 212 sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Sobieskiego 62/2, 80-216, zwaną dalej "Studio 212" lub "ADO"(Administrator Danych Osobowych). Studio 212 świadczy usługi z zakresu projektowania architektonicznego oraz wnętrz.

W związku z prowadzoną działalnością Studio 212 przetwarza dane osobowe klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, "RODO").

Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu poinformowanie o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Studio 212, w jakim celu oraz jakie prawa przysługują osobom, których dane dotyczą.

2. Administrator Danych osobowych ,,ADO''
Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w ramach działalności Studio 212 jest Studio 212 sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Sobieskiego 62/2, 80-216, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem [numer KRS], NIP [numer NIP].

3. Kategorie danych osobowych
Studio 212 przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

- dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)
- dane dotyczące realizacji usług (np. adres inwestycji, informacje o projekcie)
- dane finansowe (np. numer konta bankowego, informacje o płatnościach)
4. Cele przetwarzania danych osobowych
Studio 212 przetwarza dane osobowe w celu:

- zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług
- wystawiania faktur, prowadzenia księgowości i rozliczeń
- realizacji obowiązków prawnych ciążących na Studio 212 (np. przechowywanie dokumentacji na potrzeby kontroli podatkowej)
- marketingu bezpośredniego usług własnych
5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Przetwarzanie danych osobowych przez Studio 212 opiera się na następujących podstawach prawnych:

niezbędności przetwarzania do zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na Studio 212 (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
prawnie uzasadnionego interesu.
6. Polityka prywatności Wix
Strona internetowa Studio 212 została zbudowana na platformie Wix.com. Wix.com dostarcza narzędzia online pozwalające na tworzenie i zarządzanie stronami internetowymi. W związku z tym, Wix.com również przetwarza niektóre dane osobowe użytkowników strony Studio 212.

Wix.com działa jako podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie Studio 212, zgodnie z umową zawartą między Studio 212 a Wix.com. Wix.com przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w tym RODO.

Wix.com może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych użytkowników strony Studio 212:

- dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko, adres e-mail)
- dane dotyczące korzystania ze strony internetowej (np. adres IP, dane lokalizacji, informacje o urządzeniu)
- dane związane z komunikacją (np. treść wiadomości e-mail)
Wix.com przetwarza dane osobowe w celu:

- świadczenia usług na rzecz Studio 212 (np. utrzymania strony internetowej, pomocy technicznej)
- analizy statystycznej i optymalizacji strony internetowej
- zapewnienia bezpieczeństwa strony internetowej
- przeciwdziałania nadużyciom i wykrywania nieautoryzowanego użytkowania strony
Wix.com stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

Polityka prywatności Wix.com dostępna jest pod adresem: https://pl.wix.com/manage/privacy-security-hub/faq

7.Odbiorcy danych osobowych
Studio 212 może udostępniać dane osobowe podmiotom współpracującym z Studio 212 w celu realizacji usług, np. dostawcom usług informatycznych, biurom księgowym, doradcom prawnym, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa (np. organom podatkowym, organom ścigania). Studio 212 zobowiązuje te podmioty do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych.

8. Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane przez Studio 212 są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a także przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. związany z przechowywaniem dokumentacji podatkowej.

9. Prawa osób, których dane dotyczą
Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Studio 212 mają prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych
- sprostowania danych osobowych
- usunięcia danych osobowych
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- przenoszenia danych osobowych
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

bottom of page